วิทยุธรรมะ | Dhamma Radio

   

สถานีวิทยุธรรมะที่กำลังฟัง:
อิมัส๎มิง สะติ อิทัง โหติ;
อิมัสสุปปาทา อิทัง อุปปัชชะติ;
อิมัส๎มิง อะสะติ อิทัง นะ โหติ;
อิมัสสะ นิโรธา อิทัง นิรุชฌะติ.
เมื่อสิ่งนี้ “มี” สิ่งนี้ ย่อมมี
เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น
เมื่อสิ่งนี้ “ไม่มี” สิ่งนี้ ย่อมไม่มี
เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป.

เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขารทั้งหลาย,

เพราะมีสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ,

เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป,

เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ,

เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ,

เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา,

เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา,

เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน,

เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ,

เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ,

เพราะมีชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย
จึงเกิดขึ้นครบถ้วน,

เพราะมีความดับแห่งชาติ ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย จึงดับสิ้น

เพราะมีความดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติ

เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับแห่งภพ

เพราะมีความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทาน

เพราะมีความดับแห่งเวทนา จึงมีความดับแห่งตัณหา

เพราะมีความดับแห่งผัสสะ จึงมีความดับแห่งเวทนา

เพราะมีความดับแห่งสฬายตนะ จึงมีความดับแห่งผัสสะ

เพราะมีความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับแห่งสฬายตนะ

เพราะมีความดับแห่งวิญญาณ จึงมีความดับแห่งนามรูป

เพราะมีความดับแห่งสังขาร จึงมีความดับแห่งวิญญาณ

เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชา จึงมีความดับแห่งสังขาร.